Vedtægter.

1. NAVN OG HJEMSTED.

Stk.1. Foreningens navn……….: COUNTRY TRUCKSTOP DANMARK

Forkortet……………………: C.T.D.

Stk.2. Foreningens hjemsted.: Enslevvej 5, Enslev

8860 Ulstrup

2. FORMÅL.

Foreningens formål er.:

a. Udbrede kendskabet til countrymusikken i Danmark via medier, koncerter, truckerstævner og udgivelse af medlemsblad.

b. Samarbejde med andre lande om koncerter, truckerstævner og udveksling af kunstnere indenfor countrygenren.

c. Gennemføre aktiviteter til gavn for musikelskere og kunstnere indenfor countrygenren.

3. MEDLEMSKREDS.

Stk.1. Klubben er en landsdækkende organisation i Danmark, der optager direkte medlemmer.
Direkte medlemskaber dækker enkelt personer.

Som medlem optages enhver person eller organisation, der gennem sin interesse for countrymusik og livet på landevejene, ønsker at støtte foreningen.

Stk.2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, eller ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Medlemskabet er først gyldigt, når man har modtaget medlemmets kontingent.

Stk.3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, med virkning fra årets udgang.

Stk.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. bestyrelsen kan vælge at opkræve halvårligt kontingent, umiddelbart efter afholdelse af klubbens årlige Countryfestival.

Medlemskabet kan tegnes som personmedlemskab og giver den hvis navn der står på medlemsbeviset 1 stemme på generalforsamlingen.

Medlemskabet kan også tegnes som familiemedlemskab, og giver stemmeret på generalforsamlingen til den hvis navn står på medlemsbeviset.
Der tilsendes kun 1 medlemsblad pr. familiemedlemskab hver gang bladet udkommer.
Familiemedlemskab kan kun tegnes af ægtefæller / samlevere der har samme adresse.

Årligt medlemskab i foreningen går fra 1.januar til 31.december.

Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.

Stk.5. Æresmedlemskab kan efter enighed i bestyrelsen tildeles en person som har gjort og stadig gør noget specielt for klubben.
Æresmedlemskabet kan tilbagekaldes hvis personen misligholder forholdet til klubben.

4. GENERALFORSAMLINGEN.

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest inden udgangen af marts måned og indkaldes med
mindst 3 ugers varsel med en angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne, eller i medlemsbladet.

Stk.3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt repræsentanter for de lokale klubber, der senest 1 måned forinden har
betalt forfalden kontingent.

Direkte medlemmer har én stemme pr. medlemskab.

Repræsentanter for lokale klubber har én stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer, for hvem der betales kontingent til Country Truckstop Danmark.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

2. FORMANDENS BERETNING

3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT & GODKENDELSE AF BUDGET

6. VALG AF BESTYRELSE OG 2 SUPPLEANTER

7. VALG AF 2 REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT

8. EVENTUELT

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den
ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages
altid en skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Stk.1. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender
skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet
til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE.

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der på lige årstal
vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Dog må formand og kasserer ikke være på valg samme år.

Stk.2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udpeger en redaktør for medlemsbladet.

Stk.3. Møder afholdes, så ofte formanden finder det påkrævet eller når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk.4. Sekretæren udarbejder og udsender referat af alle møder til bestyrelse og suppleanter. Referatet godkendes på det efterfølgende møde.

Stk.5. Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.

stk.6.

Der kan meddeles kassereren prokura i foreningens pengeinstitut.

Stk.7. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen indgåede økonomiske forpligtelser.

Stk.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsen er til stede.

7. OPLØSNING.

Stk.1. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer på en med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, stemmer for dette,
eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning.

Stk.2. Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til almennyttige formål, og et afviklingsregnskab er godkendt af
foreningens revisorer.

Stk.3. Bestemmelserne i denne paragraf kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger
stemmer for ændringerne.

8. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Stk.1. Til ændring af disse vedtægter i øvrigt, kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte.

Vedtægter godkendt på ordinær generalforsamling d, 23/02-2013.

Formand:
Leif Jensen.

Næst formand:
Kåre Meier.

Kasserer:
Kaj Schmidt.

Bestyrelsesmedlem:
Casper Schäfer.

Bestyrelsemedlem:
Svend Erik Pedersen.

Bestyrelses suppleant:
Niels Nilsen.

Bestyrelses suppleant:
Henrik Stengård.

En af danmarks største Countryklubber