Generalforsamling 2019

Lørdag den, 23. februar kl. 14.00 – kl. 17.00.

Vellev Forsamlingshus, Skjesbjergvej 28860 Ulstrup.

Dagsorden:
(For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest 23. januar 2019)

1. Valg af dirigent & referent samt 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse
af budget.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedl. og 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen: Leif Jensen og Jan Rathleff.
Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer: Knud E. Rasmussen og Paw Christiansen.
8. Eventuelt.

En af danmarks største Countryklubber