Generalforsamling

Generalforsamling 2018
Lørdag den, 24. februar kl. 14.00 – kl. 17.00

Vellev Forsamlingshus, Skjesbjergvej 2
8860 Ulstrup

Dagsorden:

(For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest 24. januar 2018)

1. Valg af dirigent & referent samt 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse
af budget.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedl. og 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen: Kåre Meier plus 3 prs. mere
Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer:
Knud E. Rasmussen og Paw Christiansen

8. Eventuelt.

En af danmarks største Countryklubber